Newsletter
Carrière
D8000668-1E50-4327-AFB0-4BC93B392C5E-1200x1800.jpeg

LADWANN an Ayiti, Ak tout lòt bagay ki gen rapò ak endistri sa a

26 avril 2021 0Non classé

IMG_8044  👈🏻

Kite m poze w kesyon sa a: èske w konnen *LADWANN* an Ayiti?

Pwobableman pa anpil oswa anyen.
Èske ou vle konnen ladwann an Ayiti? Ak tout lòt bagay ki gen rapò ak endistri sa a?

Nan sans sa , nou te pèsonifye plizyè kou an liy. Atravè kou sa yo nan kèk èdtan, ou pral kapab satisfè bezwen kliyantèl ou oswa pwòp bezwen pèsonèl ou.

Aplike kounye a nan mwens pase 5 minit :
https://edu.gblc-ht.com
Oswa ekri nou nan :
learning@gblc-ht.com

Pa kite san fòmasyon kalite siperyè sa yo!
Ou ka etidye sou entènèt nenpòt lè, nenpòt kote.

Epi, yo pral finalman bay yon sètifika patisipasyon pou chak kou si nan kou ou pase nòt egzamen an.

Ki sa ou ap tann pou kòmanse aprantisaj ou ak pran avantaj fòmasyon sa yo sou entènèt.
Bon chans!

Global Brokerage & Logistics Conslt

#exportimport #seafreight #airfreight #customsclearance #freightforwarder #cargo #transportation #FretAerien #FretMaritime #camionnage #koutyè #logistics #dedouanement #marchandise #docker #container #shipping #supplychain #training #move
📦✈️ 🚢 🏢🛃 🚛🏠

 

Let me ask you this question: do you know * CUSTOMS * in Haiti?

Probably not much or nothing.
Do you want to know customs in Haiti? And everything else related to this industry?

Otherwise, we have personified several online courses. At helping these courses in a few hours, you will be able to help customer needs or your wn personal needs.

Apply now in less than 5 minutes:
https://edu.gblc-ht.com
Or write to us at:
learning@gblc-ht.com

Don’t leave without these high quality training!
You can study online anytime, anywhere.

And, they will finally be issued a certificate of participation for each course if of course you pass the test score.

What is waiting for learning applications and taking advantage of these online trainings.
Good luck!

Global Brokerage & Logistics Conslt

#exportimport #seafreight #airfreight #customsclearance #freightforwarder #cargo #transportation #FretAerien #FretMaritime #camionnage # koutyè #logistics #dedouanement #marchandise #docker #container #shipping #supplychain #training #move
📦✈️ 🚢 🏢🛃 🚛🏠

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
Notre équipe de support client est là pour répondre à vos questions. Demandez-nous n'importe quoi!
👋 Hi, comment puis-je aider?